×

Dofinansowanie

Dofinansowanie

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPWM.08.01.02-30-0193/16 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO na lata 2014-2020

„RÓŻNI=RÓWNI – utworzenie 12 miejsc przedszkolnych na terenie miasta Elbląg w Przedszkolu Specjalnym MOZAIKA dla dzieci niepełnosprawnych” był projektem realizowanym przez TWOJA NIANIA KAMILA CHABOWSKA w okresie 01.09.2017 r.- 28.02.2019r. dedykowanym nowoutworzonemu Przedszkolu Specjalnemu MOZAIKA w Elblągu przy ulicy S. Żeromskiego 3b. Przedsięwzięcie za główny cel stawiało wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dostosowanej do specyficznych potrzeb dzieci niepełnosprawnych na obszarze gminy miejskiej – miasta Elbląg poprzez stworzenie 12 trwałych miejsc przedszkolnych oraz poprzez zaoferowanie wsparcia w postaci dodatkowych zajęć nakierowanych na niwelowanie deficytów oraz wsparcie rodziców w zakresie skuteczniejszej terapii w okresie od 01.09.2017 do 28.02.2019r.HARMONOGRAM PROJEKTU PRZEWIDYWAŁ:
  • W okresie 09.2017 r. – 02.2018 r.: utworzenie 12 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych poprzez adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na potrzeby bieżącej działalności przedszkola.
  • W okresie 03.2018 r. – 02.2019 r.: prowadzona była bieżąca działalność nowych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy oraz wydłużenie działalności Przedszkola Specjalnego MOZAIKA o 2 godziny w ramach bieżącej działalności placówki.
  • W okresie 03.2018 r. – 02.2019 r.: przewidziano doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej – m.in. terapii behawioralnej.
  • W okresie 03.2018 r. – 02.2019 r.: prowadzone były dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
OSIĘGNIĘTE WSKAŹNIKI PROJEKTU: PRODUKTY:
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 12 osób;
  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 12 miejsc;
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 3 osoby;
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 obiekt;
  • Liczba rodziców objętych wsparciem w postaci spotkań grupowych i indywidualnych – 12 osób;

REZULTATY:
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 3 osoby;


WARTOŚĆ PROJEKTU: 954 827,50 zł,
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 811 603,30 zł

LINK NA WWW PROJEKTU: www.mozaikaprzedszkole.weebly.com

Kontakt

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Mozaika
ul. Stefana Żeromskiego 3b
82-300 Elbląg
zobacz na mapie >

Tel.: +48 730 147 896
E-mail:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 7.00-16.00

Możliwośc dopasowania godzin
pracy idywidualnie.